Calea spre redobândirea independenței

O viziune asupra realităților și perspectivelor românești

19:56, 6 decembrie 2022 | | 1075 vizualizări | Nu există niciun comentariu
Distribuie

de Iurie Roșca

Textul de față a fost scris la solicitarea unui grup de naționaliști din România, care m-au rugat să vin cu o contribuție conceptuală asupra actualei stări de lucruri și să schițez niște idei pentru readucerea țării pe albia neatârnării naționale și a împăcării cu Hristos. Este o abordare din perspectiva Tradiției, a conservatorismului ortodox, care invită la depășirea opticii deformate asupra lumii induse de Modernitate. Una dintre tezele de bază ale demersului nostru este cea care vizează imposibilitatea depășirii actualului impas politic prin încadrarea în jocul electoralist și în limitele procustiene ale legalismului democratic. Dimpotrivă, doar o ruptură radicală de actualul sistem politico-juridic și economic poate determina renașterea neamului. Iar o elită națională autentică trebuie să se pregătească pentru o astfel de oportunitate istorică, chiar să o determine, dacă va fi posibil, arătându-se vrednică de a valorifica momentul major respectiv. 

Starea națiunii române după decembrie 1989

Constatăm că după căderea vechiului sistem comunist, care sub Ceaușescu asigura o minimă independență statală, România a fost supusă unui proces metodic de distrugere a economiei naționale, de impunere din exterior a unor structuri economice și statale, ca și a unei legislații menite să transforme țara într-o colonie a plutocrației mondialiste.

Întreaga reușită a operațiunii de vasalizare a țării, de subjugare politică totală de către centrele de putere occidentale a fost asigurată de faptul că însăși societatea românească, respingând comunismul, râvnea spre modelul occidental. Prin urmare, colonizarea economică, politică, culturală, educațională și – mai larg – civilizațională s-a produs cu consimțământul și participarea activă a populației orbite de occidentomanie. Însă chiar și după ce mințile mai lucide au descoperit caracterul perfid și prădător al modelului impus țării, discursul dominant continuă să cuprindă practic întreaga societate – mase și ”elite” deopotrivă! – căreia i s-au inculcat miturile de bază ale sistemului de dominație străină, bazate pe paradigma liberală.

Altfel zis, în conștiința publică s-a indus o religie politică pe care o practicăm ca pe un adevăr axiomatic, indiferent de preferințele noastre ideologice sau geopolitice. Numele acestei religii l-am arătat mai sus – liberalismul. Anume această ideologie a colonizat mentalul colectiv, având efectul paralizant al unei stări de vrajă. Iată câteva categorii de bază care formează însăși esența opticii politice a românului de azi: republicanismul, democrația de masă, suveranitatea poporului, statul de drept, pluripartitismul, electoralismul, drepturile omului, laicitatea, libertatea individului etc.

Această maladie intelectuală generalizată este cu atât mai gravă, amenințând mortal viitorul Neamului Românesc, cu cât ea afectează nu doar tabăra prooccidentală, ci și cercurile naționaliste. Prin urmare, pentru a conceptualiza, a râvni și mai ales a realiza decolonizarea economică și politică a țării se impune decolonizarea mentală sau dezvrăjirea mediilor patriotice, cărora le revine sarcina luptei cu virusul liberal și devirusarea maselor. 

Calea spre renașterea națională trece prin revenirea la originea fracturii istorice, care a deraiat de pe albia normalității întreaga lume. Adică la înțelegerea caracterului malefic, subversiv, demonic al Modernității, precedate de Renaștere și Secolul Luminilor, fenomene care au culminat cu așa-zisa Revoluție pretins Franceză. Anume aici rezidă viciul conceptual al taberei naționaliste, o tară congenitală a devenirii elitelor intelectuale ale statului modern român, care e produsul unor forme fără fond de sorginte iacobină. Doar elita interbelică a reușit să depășească aceste naivități conceptuale, care au afectat profund formele de gândire în spațiul nostru.

Viziunea autentic naționalistă și căile de evitare a dispariției din istorie a românilor

Experiența ultimilor trei decenii ne-a arătat metodele utilizate de către Oculta mondială în scopul desuveranizării totale României. Integrarea țării într-o multitudine de organizații internaționale și impunerea unor tratate și convenții au transformat România într-un obiect de dominație și control din partea rețelelor de putere sioniste. În aceste condiții însăși succesiunea la guvernare devine o formalitate irelevantă de vreme ce toate politicile în toate sectoarele societății sunt dictate din exterior.

Prin urmare, un discurs cu adevărat patriotic trebuie să cuprindă în mod categoric și radical următorul deziderat naționalist: Restabilirea independenței economice ca premisă a redobândirii independenței politice.

Decolonizarea economică și resuveranizarea economiei naționale prin următoarele măsuri:

· Retragerea României din următoarele organizații internaționale: Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Banca Reglementelor Internaționale.

· Stoparea politicii de acumulare a creditelor și renegocierea termenelor și condițiilor de rambursare a celor deja contractate.

· Denunțarea tuturor acordurilor bilaterale sau multilaterale bazate pe principiul liberului schimb.

· Revizuirea statutului Băncii Naționale a României, subordonarea acesteia Guvernului țării și instituirea unei politici monetare independente.

· Respingerea tuturor proiectelor de impunere a unor măsuri de lichidare a banilor lichizi în cadrul proiectului globalist CBDC (Central Bank Digital Currency), ce urmărește suprimarea libertății și încarcerarea tuturor oamenilor într-un GULAG digital planetar.

· Naționalizarea tuturor întreprinderilor ce exploatează resursele naturale, mine de aur, petrol, gaze etc.

· Revizuirea legislației funciare și naționalizarea și/sau răscumpărarea tuturor terenurilor cu destinație agricolă aflate în proprietatea unor străini.

· Limitarea suprafețelor proprietății funciare în scopul evitării monopolurilor și oligopolurilor.

· Stimularea economiei moleculare, a micilor proprietari, a economiei de proximitate.

· Naționalizarea fondului forestier. Pădurile trebuie să rămână în proprietatea statului.

·  Instituirea unei politici economice protecționiste, limitând accesul mărfurilor, serviciilor și a capitalurilor străine și interzicând importul forței de muncă.

Dezurbanizarea României și reașezarea populației în zonele rurale și în micile orașe

Întreaga istorie a Modernității a reprezentat un lung și necruțător genocid împotriva țărănimii. Industrializarea a fost însoțită de izgonirea țăranilor din sate și concentrarea lor pe post de proletari în orașe. Războiul împotriva țărănimii a fost caracteristic atât regimurilor capitaliste, cât și celor comuniste. Astăzi el a căpătat noi forme prin revigorarea teoriei malthusiene de către oficine ale cultului satanic mondialist precum Clubul de la Roma care pretind că pământul ar fi suprapopulat și de aici nevoia de reducere a populației.

Agenda 21 a Organizației Națiunilor Unite, numită și Agenda 2030, adoptată de toate țările lumii, prevede deruralizarea totală a întregii lumi și concentrarea tuturor oamenilor în spațiile urbane, în care aceștia urmează să fie lipsiți totalmente de orice proprietate și să fie supuși unui control dictatorial. 

României îi revine rolul istoric de a respinge acest plan satanist. Asta înseamnă nu doar denunțarea actelor internaționale respective, ci și reorganizarea modului de distribuție a populației pe teritoriul țării.

Reîntoarcerea în spațiul rural reprezintă atât șansa de a evita nimicirea fizică a neamului în cadrul Marii Resetări, ci și reintegrarea în mediul firesc al existenței sale milenare. În fața unei înfometări artificiale la scară mondială, puse la cale de către cercurile masonice luciferiene, singura cale de salvare este exodul la țară și asigurarea autonomiei alimentare a fiecărei familii.

Părăsirea orașelor înseamnă dezrobirea neamului. Spre deosebire de sclavul orașului, țăranul nu e atât de dependent de bani, care să îi asigure supraviețuirea. Cu atât mai mult cu cât înșiși banii lichizi urmează să dispară, iar cei electronici nu ne vor mai aparține decât formal.

Un adăpost, o sursă de apă, un teren de pământ, căldură autonomă, niște păsări și animale domestice – iată de ce avem nevoie pentru a supraviețui în condițiile zilei de azi.

Desigur, confortul urban și obișnuința, ca și fascinația vieții citadine, îi va împiedica pe mulți români să revină acolo de unde au plecat ei sau părinții lor. Unii vor ignora riscurile majore ale zilei de azi. E dreptul lor. Însă dăinuirea neamului, supraviețuirea lui e posibilă doar prin revenirea la sate. Occidentalii au numit acest termen survivalism. Adică, cine vrea, supraviețuiește, iar cine nu, rămâne la oraș.

Restabilirea suveranității politice

În scopul depășirii rolului de obiect al unor jocuri internaționale perfide și redobândirea independenței naționale a României este necesar să se întreprindă următoarele:

· Denunțarea acordurilor de aderare la NATO, părăsirea acestei organizații politico-militare agresive și obținerea retragerii tuturor bazelor militare străine.

· Retragerea din Consiliul Europei și, implicit, din APCE și din CEDO.

· Retragerea din Organizația Mondială a Sănătății, prin intermediul căreia se instrumentează politici de genocidare cu pretext medical de tipul plandemiei Covid-19.

· Denunțarea tuturor documentelor ONU la care România este parte și care impune Agenda 21/Agenda 2030.

· Denunțarea tuturor actelor ONU ce țin de miturile climatismului (încălzirea globală, efectul de seră, decarbonizarea) și a celorlalte minciuni care urmăresc desuveranizarea, dezindustrializarea, deruralizarea și instaurarea unui Guvern Mondial sub forma unei dictaturi tehnocratice.

· Interzicerea tuturor organizațiilor de tip masonic. Această măsură se încadrează în prevederile art. 40 (4) al Constituției ”Asociațiile cu caracter secret sunt interzise”.

· Interzicerea finanțării din exterior a ONG-urilor, a mass-media și a sectelor religioase. Numai prin această măsură poate fi depășită dominația unor rețele de tip mafiot asupra societății, adică să se pună capăt mediacrației și ONG-crației.

· Renunțarea la ideea aderării României la spațiul Schengen. Acest proiect atractiv este parte a planului satanist de alienare a lumii, de dezrădăcinare a popoarelor, de mixaj al neamurilor, de stimulare a nomadismului în masă și de creare în definitiv a unui singur stat mondial aflat sub controlul unui Guvern Mondial în cadrul Noii Ordini Mondiale. În ultimii 30 de ani românii, alături de alte popoare din periferia economică a lumii, au fost transformați în precariat. O țară de gospodari trebuie să aibă garduri și porți și să facă distincție între stăpâni și oaspeți.

· Instituirea serviciului militar obligatoriu pentru o perioadă de doi ani.

O nouă lustrație ca șansă de asanare a societății

Pentru a scoate societatea românească din starea de paralizie și a o elibera din mrejele caracatiței de tip criminal, care sufocă spațiul public, se impune luarea următoarelor măsuri:

· Interzicerea ocupării oricăror funcții în cadrul structurilor administrației de stat, a sistemului judecătoresc, a mass-media pentru întreaga viață pentru persoanele care au activat în societăți secrete de tip masonic, în ONG-uri și în structuri de presă finanțate din exterior.

· Aceste categorii de cetățeni trebuie incluse în registre speciale ca potențiali agenți străini, periculoși pentru interesele naționale ale țării.

Restabilirea pedepsei cu moartea

În vederea prevenirii și combaterii celor mai grave crime, se impune abolirea alineatului (3) din articolul 22 al Constituției ”(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă”.

Sub incidența pedepse capitale vor cădea următoarele crime:

· trădarea de Patrie;

· crime economice deosebit de grave;

· omuciderea;

· pruncuciderea/avortul;

· pedocriminalitatea;

· traficul de organe umane;

· traficul de ființe umane;

· traficul de droguri;

· propaganda LGBT.

Măsuri de apărare în cadrul războiului nevăzut

România, ca și orice țară din lume, este supusă la ora actuală unei agresiuni totale în cadrul unui tip de război non-militar multidimensional: religios, cultural, mediatic, demografic, axiologic, civilizațional.

Pentru a rezista în cadrul acestui atac total asupra însăși ființei naționale se impune demantelarea rețelei de tip mafiot a presei dominante, ce servește drept instrument de devastare identitară a societății și de spargere a codurilor culturale ale neamului.

De asemenea e nevoie de adoptat un pachet de măsuri legislative și instituționale pentru a combate fenomenul nefast al culturii de masă ce reprezintă metoda de bază a pervertirii omului.

Statul Român își va revizui legislația care proclamă caracterul pretins laic și neutru sub aspect religios al acestuia, stabilind că Ortodoxia este temelia civilizațională și elementul identitar primordial al fenomenului istoric românesc. Se impun măsuri și politici de readucere a credinței Creștin Ortodoxe în inima societății, de re-catehizare a poporului prin intermediul sistemului de învățământ, a inițiativelor comunitare, a culturii și artei tradiționale românești.

Re-încreștinarea poporului urmează a fi făcută prin eforturile conjugate ale clerului și laicatului, cu susținerea plenară din partea autorităților de stat de toate nivelurile. Orice atac împotriva Ortodoxiei și a valorilor moral-spirituale ale acesteia va fi tratat ca act de ostilitate față Neamul Românesc și va fi sancționat de Statul care îi exprimă interesele.

În contextul renașterii duhovnicești a poporului, Statul Român va interzice pruncuciderea, numită cu viclenie avort. Orice proiect internațional de tipul Family Planning, promovat prin intermediul ONU, UE etc., și orice sprijin bugetar al acestei crime vor fi interzise. Personalul medical care se va deda acestor crime deosebit de grave va risca cea mai gravă pedeapsă – pedeapsa capitală.

În cadrul războiului nevăzut, purtat de forțele demonice contra poporului român, una dintre țintele de bază este distrugerea instituției familiei. Răspândirea individualismului hedonist, a promiscuității, a parteneriatelor civile, a tuturor formelor de perversiuni sexuale drapate de masca LGBT, a ideologiei feminismului, a teoriei genului și a educației sexuale a copiilor – iată principalele linii de atac ale sataniștilor.

Promovarea masivă a contraceptivelor și separarea actului sexual de procreație sunt induse și impuse masiv de către centrele de putere globaliste care au acaparat toate organismele internaționale (ONU, UE, NATO etc.). Acestea sunt inoculate masiv și prin cultura de masă, filme, muzică modernă și alte inginerii sociale de refasonare a mentalului colectiv.

Toate aceste manifestări nefaste vor fi combătute și sancționate foarte dur. Apărarea familiei reprezintă o sarcină prioritară a Statului și a societății.

Forma de guvernământ în România de mâine

Transformările majore, expuse în rândurile de mai sus, evident, nu pot fi realizate în condițiile de azi. Statul totalitar liberal ca formă de dominație străină, administrația căruia nu e decât o liotă de mercenari în slujba plutocrației sioniste internaționale, va suprima orice intenție de a-i surpa pilonii de bază. Prin urmare, singura șansă de a realiza acest program politic ține de niște zguduiri sociale majore de natură revoluționară. Orice revoluție presupune un concurs de împrejurări favorabil și – obligatoriu! – existența unui nucleu revoluționar bine închegat, cu o viziune clară asupra scopurilor urmărite și a metodelor de aplicat pentru atingerea acestora.

Reușita unor transformări de o asemenea anvergură presupune, de regulă, și o anume conjunctură internațională prielnică, adică un centru de putere care ar fi dispus să sprijine astfel de transformări. La ora actuală vedem că deocamdată piramida răului mondial reușește să impună tuturor țărilor propria agendă. Însă lumea se află într-o frământare uriașă, care se va încheia fie cu sfârșitul lumii, fie cu sfârșitul acestei lumi.

Chiar dacă ar fi vorba despre faza terminală a Istoriei, noi tot aceste valori trebuie să le afirmăm. Iar dacă Dumnezeu ne va mai da o șansă, atunci trebuie să fim pregătiți de ea. Mai ales că lucrurile se precipită cu o viteză amețitoare. Prin urmare, și coagularea cuiburilor naționaliste trebuie să se accelereze. Și efortul de pedagogie națională trebuie să fie unul alert.

Cât privește forma de guvernământ a României de mâine, așa cum ne-am debarasat de iluziile comuniste, tot astfel trebuie să depășim iluziile liberale. Din perspectiva conservatoare, tradiționalistă, continentalistă cele două teorii politice – comunistă și liberală – nu sunt antagoniste, ci complementare. Și asta dincolo de rivalitățile ce au existat între cele două tabere ideologice și geopolitice. Ambele ideologii sunt produsul Modernității. Iar drept numitor comun acestea au următoarele elemente de bază: materialism, scientism, economism, progresism, antropocentrism, laicitate, republicanism, legalism, democratism.

Pentru ambele concepte politice sursa puterii vine de jos în sus. Așa apare inversarea piramidei tradiționale, mitul suveranității popoarelor răsturnând optica tradițională. În Tradiție puterea vine de sus în jos, suveran este numai Dumnezeu, iar unsul Domnului, monarhul este locotenentul Lui pe pământ, care răspunde de popor în fața puterii superioare, care l-a învestit prin Duhul Sfânt cu puterea temporală.

Desacralizarea puterii temporale, regicidul și deicidul au fost opera forțelor demonice, organizate în secte masonice, care au instituit republica. Nu știm dacă mai există cale întoarsă în veacurile apuse. Dar cel puțin trebuie să fim conștienți de faptul că șansa omenirii este revenirea la ”un nou Ev Mediu”. Iar noi, românii, ne datorăm întreaga noastră tradiție Bizanțului, și orice apel excesiv la romanitatea noastră, ca și dacismele exacerbate, doar ne înstrăinează și mai mult de la matca Ortodoxiei – singura formă de civilizație căreia în aparținem. Sau, după spusele lui Eminescu: ”Biserica ortodoxă este maica spirituală a neamului românesc”.

De aci și concluzia. Pentru orice român tradiționalist, conservator, ortodox și naționalist forma ideală de guvernământ este monarhia. Iar paralelele istorice doar ne-ar bloca înțelegerea acestui adevăr. Ea poate fi reinstituită oricând, doar să existe voia lui Dumnezeu, voința populară și omul potrivit.

Până atunci, însă, să reținem următoarea maximă. Orice societate în care nu există primatul banului e mai bună decât cea de azi. Pentru o perioadă de tranziție, în eventualitatea unei revoluții conservatoare, pe care trebuie să o râvnim și să o pregătim, România ar putea să se inspire din modelul elaborat de către Mihail Manoilescu și sintetizat în lucrarea sa ”Secolul corporatismului. Teoria corporatismului integral şi pur”. În orice caz, va fi vorba despre o sinteză teoretică ce va însuma elemente ale corporatismului, protecționismului, distributismului, precum și a altor școli de gândire politică anti și non-liberală.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Iurie Roșca,

05.12.2022

Chișinău

Facebook Comments